คำตอบ

การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  หรือ Eco-Design  เป็นกระบวนการที่ผนวกแนวคิดด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเป็นการพิจารณาตลอดทั้งวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  เป้าหมายหลักของการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจคือ  เพื่อเป็นการลดต้นทุนในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตและพัฒนาสินค้า ป้องกันการสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน โดยที่คุณภาพของสินค้ายังมีประสิทธิภาพที่ดีดังเดิม  แนวคิดนี้จะต้องอาศัยกลยุทธ์ในการพิจารณาการออกแบบการผลิตให้สามารถจำหน่ายได้ และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน ทำให้ส่งผลดีต่อทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภัทราวดี วิเศษสิงห์.  “Eco-Design กับการพัฒนาอุตสาหกรรมชุดเครื่องครัว”.  GREEN Research.  ปีที่ 8, ฉบับที่ 20, (มกราคม 2555), หน้า 31.