คำตอบ

ระบบกำจัดไอสารเคมีชนิดแพร่กระจายในอากาศ มีหลายประเภท สามารถแยกตามลักษณะการก่อกำเนิดและลักษณะงาน ได้ดังนี้
1. HOOD สำหรับไอสารเคมีที่จำแนกบริเวณที่เกิดขึ้นได้ และลักษณะงานสามารถนำไปทำใน HOOD ได้ เช่น การเตรียมน้ำยา การทดลองในห้องปฏิบัติงาน โดย HOOD แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
   1) HOOD ระบบต่อท่อ หรือระบบดูดอากาศทิ้งสู่ภายนอก
   2) HOOD ระบบไร้ท่อ หรือระบบอากาศหมุนเวียน 
2. SOURCE CAPTURE สำหรับไอสารเคมีที่จำแนกบริเวณที่เกิดขึ้นได้ แต่ลักษณะงานไม่สามารถนำไปทำใน HOOD ได้ เช่น การบัดกรีตะกั่ว
3. SCIENTIFIC & INDUSTRIAL AIR CLEANER สำหรับไอสารเคมีที่จำแนกบริเวณที่เกิดขึ้นไม่ได้ หรือมีหลายจุด เช่น แพร่จากวิเคราะห์ขนาดใหญ่ แพร่มาจากภายนอกเข้าสู่ภายในตัวอาคาร

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นวลอนงค์  ศรีพงษ์. สารเคมีและระบบกำจัด. วิทยาศาสตร์. ปีที่ 52 , ฉบับที่ 1 (ม.ค.- ก.พ) 2541: หน้า 28 .