คำตอบ  :  1. ไม่ควรใช้ในสตรีมีครรภ์

              2.  ระวังการใช้ร่วมกับยากันชัก (Phenytion) ยาลดความดัน (Propranolol)  ยาขยายหลอดลม(Theophylline)     ยารักษาวัณโรค (Rifampicin)  และยาลดไขมันกลุ่ม Statin

              3.  ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

              4.  ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูง  เนื่องจากมีสารพิเพอรีนในพริกไทยดำจะทำปฏิกิริยากับกลุ่มไนโตรเจน ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งในกลุ่มของเอ็น  ไนโตรโซพิเพอริดีน (N-nitroso piperidine) แต่การบริโภคพริกไทยในชีวิตประจำวันจะได้รับสารนี้น้อยมาก

เอกสารเกี่ยวข้อง : ผาณิต  บุญมาก. ประโยชน์มหัศจรรย์ : พริกไทย, กรุงเทพฯ,  อมรินทร์เฮลท์. 2559. หน้า 45.