คำตอบ : ซูริมิ (Surimi)   คือ เนื้อปลาบดที่ผ่านการล้างด้วยน้ำ แล้วเติมสารที่ช่วยป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติของโปรตีน เช่น น้ำตาล  หรือซอร์บิทอล นอกจากนี้อาจเติมสารประกอบฟอสเฟตก่อนนำไปแช่แข็ง ซูริมิสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น ไส้กรอก เต้าหู้ปุอัด ปูเทียม เป็นต้น  

  • ขั้นตอนการผลิตซูริมิเริ่มจากการตัดหัว ควักไส้ และแยกเนื้อออกจากกระดูกในลักษณะเนื้อปลาบด  ล้างเนื้อปลาด้วยน้ำ กำจัดน้ำและสิ่งแปลกปลอม แล้วผสมกับสารป้องกันการสูญเสียสภาพของโปรตีนระหว่างการแช่เยือกแข็ง  ก่อนนำไปแช่เยือกแข็งและบรรจุ

เอกสารเกี่ยวข้อง : สุทธวัฒน์ เบญจกุล. ซูริมิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อปลาบด. กรุงเทพฯ. โอเดียนสโตร์. 2549 หน้า 1-13.