คำตอบ : รังสีที่ใช้ในการถนอนอาหารมีดังนี้

  1. รังสีแกมมา เป็นรังสีที่นิยมใช้มาก ในการถนอมอาหาร สารที่เป็นต้นกำเนิดรังสีคือ โคบอลต์ -60 หรือซีเซียม -137
  2. รังสีเอกซ์ ได้จากเครื่องผลิตรังสีเอกซ์ที่ทำงานด้วยระดับพลังงานที่ต่ำกว่า หรือเท่ากับ 5 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
  3. รังสีอิเล็กตรอน ได้จากเครื่องผลิตรังสีอิเล็กตรอน ที่ทำงานด้วยระดับพลังงานต่ำกว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
  • ปริมาณรังสีที่ใช้ในการถนอมอาหาร หน่วยของรังสี เรียกว่า เกรย์ เมื่ออาหารผ่านการฉายรังสีแล้ว รังสีได้คายหรือถ่ายพลังงานให้เท่ากับ 1 จูล ต่ออาหารจำนวนกิโลกรัม เรียกว่า 1 เกรย์  องค์การอนามัยโลกและทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ได้สรุปว่า การฉายรังสีอาหารใดก็ตามด้วยระดับรังสีไม่เกิน 10 กิโลเกรย์ จะมีความปลอดภัยในการบริโภคและไม่ทำให้คุณค่าทางโภชนาการเปลี่ยนแปลงไป แต่อย่างไรก็ตามปริมาณของรังสีที่อาหารได้รับต้องเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารเกี่ยวข้อง : สุภาพร สุทิน. กรรมวิธีการแปรรูปสัตว์น้ำ. กรุงเทพฯ. โอเดียนสโตร์. 2556 หน้า160.