ชื่อเรื่อง : Cloud Computing คืออะไร?

ผู้แต่ง : อัคริมา บุญอยู่

ผู้แต่งร่วม : นภดล แก้วบรรพต

สังกัด : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้  เดือน กรกฎาคม 2558

วันที่ลงบทความ : กรกฎาคม 2558

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]