ระบบนำร่องสำหรับรถยนต์ [US 5,115,398]  Abstract    Fulltext

abstractระบบนําร่องสําหรับรถยนต์นี้ ใช้ข้อมูลของพื้นที่แวดล้อมรถยนต์ในการประมวลผล เพื่อแสดงทิศ ทางที่ควรจะขับเคลื่อนยานพาหนะไปสู่จุดหมาย