ชื่อเรื่อง : ความเป็นไปได้ของการรวมตัวของเหมืองถ่านหินและระบบการกำจัดของเสีย

ผู้แต่ง : Topuz, E.; Basu, K.; Karfakis, M.

แหล่งข้อมูล : Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, Proceedings of the International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production, 19

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The depletion of thicker and more attractive coal seams in central Appalachia will direct attention towards the extn. of thin coal seams (less than 71 cm). This paper reports an ongoing research work on different conceptual mining and waste disposal systems that can be used to mine thinner seams. The research project aims to address five sub tasks: conceptualization of mine and face operation; characterization of waste material; handling and transportation of coal and waste material; technique to be used for back filling; and feasibility of the overall system. This paper assesses prodn. potential, relative merits and economics of various applicable systems. It includes an attribute rating table that may be used to quantify tech., economic, and environmental issues related to different backfilling methods.

บทคัดย่อ (ไทย) : การทำให้แนวแร่ถ่านหิน (coal seams) ที่มีความหนามากเกินให้หมดลงใน central Appalachia โดยการสกัด (extraction) ให้แนวแร่ถ่านหินบางลง (น้อยกว่า 71 เซ็นติเมตร) นั้น รายงานฉบับนี้มุ่งวิจัยต่อไปเกี่ยวกับหลักของความคิดในการทำเหมืองแร่และระบบการกำจัดของเสียที่ต่างกัน ซึ่งเคยใช้การทำเหมืองแร่ที่มีแนวแร่ถ่านหินบางลง (mine thinner seams) วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยเพื่อเตรียมงานขึ้นมาแทน 5 งาน: หลักของความคิดในการทำเหมืองแร่และการเปิดหน้าดิน (face operation); ลักษณะของวัตถุดิบที่เสีย; เครื่องมือและการลำเลียงถ่านหินและวัตถุดิบที่เสีย ;เทคนิคสำหรับ back filling และระบบทั้งหมด รายงานฉบับนี้สามารถเข้าถึงเกี่ยวกับการผลิต, ความดันไฟฟ้า, ส่วนดีที่เกี่ยวข้องและสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงตารางความสามารถของเครื่องจักร (rating table) ที่ใช้กำหนดปริมาณการผลิต, การเงินและผลต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับวิธี backfilling ต่างๆ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : other

หมายเลขอ้างอิง : 130:340488e