ชื่อเรื่อง : วิธีการและอุปกรณ์สำหรับรีไซเคิลยาง

ผู้แต่ง : Liu, Yangsheng

แหล่งข้อมูล : US 6,354,523, 10 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : An apparatus and method for forming superfine particles of rubber powder suitable for recycling, as by incorporation into new rubber production, is shown. Coarsely ground rubber particles, formed in a conventional manner, are mixed in a soaking vessel with a reagent which causes the rubber particles to swell. The swollen, reagent-impregnated rubber is less elastic and more easily ground. The reagent-impregnated particles are then transported to a grinder which reduces the size of the particles to 200 mum or less. The ground particles are then heated to drive off the reagent which is recovered in a reagent recovery system. The dried particles are then sorted according to size. The process is conveniently automated and provides the ability to economically recycle rubber.

บทคัดย่อ (ไทย) : อุปกรณ์และวิธีการในการสร้างอนุภาคที่มีความละเอียดมากในรูปผงยาง ซึ่งเหมาะสำหรับการนำไปรีไซเคิล โดยนำไปผสมในการผลิตยางใหม่ เริ่มจากนำชิ้นยางบดหยาบไปผสมในภาชนะที่มีรีเอเจนต์แช่อยู่เพื่อให้ชิ้นยางขยายขนาดและมีความยืดหยุ่นลดลงเพื่อนำไปบดได้ง่ายขึ้น จากนั้นจะนำชิ้นยางดังกล่าวเข้าสู่เครื่องบดเพื่อให้ได้ขนาด 200 ไมโครเมตรหรือน้อยกว่า แล้วนำไปให้ความร้อนเพื่อกำจัดรีเอเจนต์ที่เจือปนอยู่เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีระบบชองการนำรีเอเจนต์กลับมาใช้ใหม่ ชิ้นยางที่แห้งแล้วจะถูกคัดแยกขนาดต่อไป กระบวนการดังกล่าวจึงถือว่าเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถรีไซเคิลยางได้อย่างสะดวกและคุ้มค่า

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Rubber

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US6354523B1.pdf