ชื่อเรื่อง : กระบวนการสำหรับแยกองค์ประกอบที่เป็นสารอนินทรีย์ซึ่งทำให้เกิดเถ้าและการติดไฟ รวมทั้งแยกน้ำมันเหลือทิ้ง ในระหว่างการรีไซเคิลกระดาษ

ผู้แต่ง : Cody, Charles A. and Magauran, Edward D.

แหล่งข้อมูล : US 5,389,200

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A process for treating wastepaper to remove oily waste and inorganic components, which comprises: (a) forming an organoclay treating composition in a wastepaper aqueous system; (b) contacting the wastepaper aqueous system with an amount of the organoclay effective to remove from the wastepaper oily waste and inorganic components; and (c) recovering paper pulp from the aqueous system. The process is effective in wastepaper treatment systems using both air flotation removal as well as systems utilizing water-washing processes.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระบวนการในการบำบัดกระดาษเหลือทิ้งเพื่อแยกส่วนที่เป็นน้ำมันและองค์ประกอบที่เป็นสารอนินทรีย์ ประกอบด้วย 1.ทำให้เกิด organoclay เพื่อบำบัดส่วนประกอบต่างๆ ในระบบที่เป็นของเหลวและกระดาษเหลือทิ้ง 2.ปฏิกิริยาจาก organoclay จะทำให้แยกส่วนของเสียที่เป็นน้ำมันและสารอนินทรีย์ออกมา และ3.แยกเยื่อกระดาษออกจากระบบ กระบวนการดังกล่าวมีประสิทธิภาพที่ดีในระบบการบำบัดกระดาษเหลือทิ้ง โดยใช้การแยกด้วยวิธีเติมอากาศให้เกิดตะกอนลอย และการใช้น้ำชะล้างด้วย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5389200A1.pdf