ชื่อบทความฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 2 แนวทางการประยุกต์ใช้ มอก. 2797 เล่ม 1

หมายเลขมอก. 2797 เล่ม 2−2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 168 ง (3 ก.ค.62) หน้า 12 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อกําหนดคุณลักษณะ การออกแบบ การติดตั้ง การดําเนินการ และการบำรุงรักษา SIF และ SIS ที่เกี่ยวข้อง ตามทกี่กำหนดไว้ใน มอก. 2797 เล่ม 1 . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5280 (พ.ศ.2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟังก์ชันนิรภัย - ระบบวัดคุมความปลอดภัยสำหรับภาคอุตสาหกรรมกระบวนการ เล่ม 2 แนวทางการประยุกต์ใช้ มอก. 2797 เล่ม 1