ชื่อบทความสีและวาร์นิช - การหาความแข็งของผิวเคลือบโดยทดสอบด้วยดินสอ

หมายเลขมอก. 2270−2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 168 ง (3 ก.ค.62) หน้า 5 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตสาหกรรมนี้ - กําหนดขึ้นโดยรับ ISO 15184:2012 Paints and varnishes – Determination of film hardness by pencil test มาใช้โดยวิธีพิมพ์ ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก - กําหนดวิธทดสอบหาความแข็งของผิวเคลือบของสี วาร์นิช และวัสดุที่ เกี่ยวข้อง ด้วยเครื่องทดสอบ โดยใช้ดินสอที่ทราบความแข็งวางทํามุม 45๐ บนผิวเคลือบที่เรียบ แล้วดนดินสอไปบนผิวเคลือบด้วยแรง (7.5 ± 0.1) N โดยเริ่มใช้ดินสอที่ลำดับความแข็งจากน้อยไปหามาก และตรวจสอบผิว เคลือบว่าไม่เกิดรอยที่ความแข็งสูงสุดใดของดินสอ วิธีทดสอบนี้ใช้ทดสอบ ผิวเคลือบชั้นเดียวหรือผิวเคลือบชั้นบนของระบบการเคลือบหลายชั้น

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5273 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีและวาร์นิช - การหาความแข็งของผิวเคลือบโดยทดสอบด้วยดินสอ