ชื่อบทความ : วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเล่ม 11 ภาวะในภาชนะบรรจุ

หมายเลข : มอก. 285 เล่ม 11-2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 243 ง (1 ต.ค. 61) หน้า 11 (ท้ายประกาศ 3 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดวิธีทดสอบหาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของ สี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้อง หลังจากบรรจุในภาชนะบรรจุแล้ว

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5059 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิธีทดสอบสี วาร์นิช และวัสดุที่เกี่ยวข้องเล่ม 11 ภาวะในภาชนะบรรจุ