ชื่อบทความกําหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 190 ง (8 ส.ค.61) หน้า 19-20 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้มาตรฐานว่าด้วยปริมาณ ส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์ หรือลักษณะอื่น ของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือ ประเภท 4 เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตำรา ดังต่อไปนี้ (1) ตำรายาของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (ค.ศ. 2011) เล่มที่ 1 ภาค 1 และฉบับเพิ่มเติม (Thai Pharmacopoeia II 2011 Volume I Part 1 and Supplements) ซึ่งจัดพิมพ์โดยกระทรวงสาธารณสุข หรือฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่กว่า (2) ตำราอินเตอร์เนชันแนลฟาร์มาโคเปีย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 และฉบับเพิ่มเติม (The Fifth Edition of The International Pharmacopoeia and Supplements) หรือฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่กว่า (3) ตำราฟาร์มาโคเปียของสหรัฐอเมริกา ฉบับแก้ไขครั้งที่ 39 (ค.ศ. 2016) ตำราเนชันแนลฟอร์มูลารี่ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓๔ และฉบับเพิ่มเติม (The United States Pharmacopeia Thirty - Ninth Revision The National Formulary Thirty-Fourth Edition and Supplements) หรือฉบับที่ตีพิมพ์ใหม่กว่า . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดมาตรฐานว่าด้วยปริมาณส่วนประกอบ คุณภาพ ความบริสุทธิ์หรือลักษณะอื่นของวัตถุออกฤทธิ์ ตลอดจนการบรรจุและการเก็บรักษาวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2561