ชื่อบทความหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุรา ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค.61) หน้า 160-165 (ท้ายประกาศ 4 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ในประกาศนี้ “เบียร์” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักสารละลายที่ได้จากการต้มสกัดมอลต์ ข้าวบาร์เลย์กับฮอป หรือผลิตภัณฑ์จากฮอป โดยอาจใช้คาร์โบไฮเดรตจากวัตถุดิบอื่น ๆ เป็นส่วนผสมในการต้มสกัดด้วยหรือไม่ก็ได้ “ไวน์” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้จำพวกองุ่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลองุ่น “สปาร์กลิ้งไวน์” หมายความว่า ไวน์ที่มีการเติมก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ หรือการเกิด ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากการหมักครั้งที่สองในขวดหรือภาชนะที่ปิดสนิท “สุราแช่ผลไม้” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักผลไม้อื่นหรือผลิตภัณฑ์จากผลไม้อื่น นอกจากองุ่น และให้หมายความรวมถึง สุราแช่ผลไม้ที่มีส่วนผสมขององุ่นหรือไวน์ด้วย “สุราแช่พื้นเมือง” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบจำพวกน้ำตาล เช่น กระแช่ หรือน้ำตาลเมา หรือจากวัตถุดิบจำพวกข้าว เช่น อุ น้ำขาว หรือสาโท หากผสมสุรากลั่นต้องมีแอลกอฮอล์ ไม่เกินสิบห้าดีกรี “สุราแช่อื่น” หมายความว่า สุราแช่ที่ได้จากการหมักวัตถุดิบที่มิใช่ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ จากผลไม้ และมิใช่เบียร์และสุราแช่พื้นเมือง . . .

หมายเหตุประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตสุราและการนำสุรา ออกจากโรงอุตสาหกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ในขั้นตอนการผลิต