ชื่อบทความ : การประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 124 ง (31 พ.ค. 61) หน้า 25-26 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 การประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ให้หมายความถึงการประเมินโดยคำนึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคล สิ่งแวดล้อมหรือสาธารณชนอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีนั้น ข้อ 4 ให้ผู้ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์จัดทำรายงานการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ผลิตเชื้อโรค (ก) เชื้อโรค กลุ่มที่ 1 เฉพาะกรณีที่มีการผลิตในรูปของเหลวปริมาณมากกว่า 1,000 ลิตร หรือในรูปของแข็งปริมาณมากกว่า 200 กิโลกรัม (ข) เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 เฉพาะกรณีที่มีการผลิตในรูปของเหลวปริมาณมากกว่า 10 ลิตร หรือในรูปของแข็งปริมาณมากกว่า 1 กิโลกรัม (ค) เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 (2) ผลิตพิษจากสัตว์ที่มีระดับความเป็นพิษ (LD50) ต่ำกว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม น้ำหนักตัว . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561