ชื่อบทความ : การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 33 ง (14 ก.พ.61) หน้า 26-34 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 รายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องมีรายละเอียดที่สำคัญจำนวน 7 บท ในเรื่องต่าง ๆ ตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้ (1) บทนำ (2) ลักษณะทั่วไปของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (3) ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ (4) รายงานด้านสิ่งแวดล้อมและการกระจายตัวของประชากร (5) แผนฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (6) การประกันคุณภาพ (7) เอกสารอ้างอิง . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. 2560