ชื่อบทความสารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)

หมายเลขมกษ. 9002 - 2559

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 279 ง (15 พ.ย.60) หน้า 4 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายเพิ่มเติม บัญชีหมายเลข 1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรในสินค้าเกษตรที่กาหนดเพิ่มในบัญชี หมายเลข 1 ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ของมาตรฐานสินค้าเกษตร: สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (มกษ. 9002-2559) . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2)