ชื่อบทความการประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 271 ง (6 พ.ย.60) หน้า 9 (ท้ายประกาศ 1 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ให้ตำราการแพทย์แผนไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นตำราการแพทย์แผนไทยของชาติ ข้อ 2 ให้ตำรับยาแผนไทย ในตำราการแพทย์แผนไทย ตามข้อ 1 เป็นตำรับยาแผนไทยของชาติ . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยของชาติและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2560