ชื่อบทความการจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 267 ง (1 พ.ย.60) หน้า 2-8 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้ . . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560