ชื่อบทความกำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 262 ง (27 ต.ค.60) หน้า 15 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ผู้รับใบอนุญาตเลิกดำ เนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ที่ประสงค์ให้ วัสดุอุปกรณ์ในสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ หรือสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ทั้งหมดหรือบางส่วนพ้นจากการควบคุม ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า ปริมาณรังสีโดยรอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ไม่เกิน 1 มิลลิซีเวิร์ตต่อปี ข้อ 4 ผู้รับใบอนุญาตเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่สถานประกอบการทางนิวเคลียร์หลังพ้นจากการควบคุมเพื่อการอื่น ตามเงื่อนไขดังนี้ (1) หากพื้นที่นั้นมีปริมาณรังสีไม่เกิน 300 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่นั้นได้อย่างไม่มีข้อจำกัดการใช้งาน (green field) โดยไม่ต้องมีมาตรการจำกัดหรือควบคุมการอยู่ในพื้นที่ (2) หากพื้นที่นั้นมีปริมาณรังสีมากกว่า 300 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่นั้นได้อย่างมีข้อจำกัด (brown field) ที่บุคคลหนึ่ง ๆ จะอยู่ในพื้นที่นั้นได้ไม่เกินแปดชั่วโมงต่อวัน และบุคคลนั้นต้องมีอายุเกินสิบหกปี เช่น ใช้เป็นสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมหรือด้านการวิจัย และพัฒนา ทั้งนี้ พื้นที่นั้นต้องมีมาตรการจำกัดหรือควบคุมให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้รับรังสีไม่เกิน 300 ไมโครซีเวิร์ตต่อปี . . .

หมายเหตุประกาศคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์ปริมาณรังสีในระดับที่ปลอดภัยเพื่อให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม พ.ศ. 2560