ชื่อบทความ : การนำเข้าเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบหรือเมล็ดถั่วลิสงกะเทาะเปลือกจากสาธารณรัฐอินเดีย

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 79 ง (14 มี.ค.60) หน้า 7 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ให้เมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบหรือเมล็ดถั่วลิสงกะเทาะเปลือกตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับ เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกำหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2558 ที่ได้รับใบรับรองการส่งออกจากหน่วยงาน Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) สาธารณรัฐอินเดีย เป็นสินค้าที่ได้รับยกเว้นใบรับรอง ตามมาตรฐานบังคับจากผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การนำเข้าเมล็ดถั่วลิสงแห้งดิบหรือเมล็ดถั่วลิสงกะเทาะเปลือกจากสาธารณรัฐอินเดีย