ชื่อบทความ : กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 209 ง (22 ส.ค.60) หน้า 9 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 1 ของประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 1/1 ของประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559 “ข้อ 1/1 ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) เพื่อขาย แลกเปลี่ยน หรือได้รับประโยชน์หรือค่าตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ทั้งนี้ไม่หมายความรวมถึงบุคคลหรือนิติบุคคล ที่รวบรวมและขายเพื่อการบริโภค . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560