ชื่อบทความ : กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมของสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 198 ง (3 ส.ค.60) หน้า 32-33 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมของสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อ 3 กำหนดให้อาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก ดังต่อไปนี้ มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก (1) เนื้อสัตว์ปีกป่น (Poultry Meal) (2) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น (Poultry By - Products Meal) (3) ขนสัตว์ปีกป่น (Feather Meal) (4) เลือดสัตว์ปีกป่น (Blood Meal) (5) พลาสม่าผง (Plasma Powder) (6) ไข่ผง (Egg Powder) (7) ไขมันจากสัตว์ปีก (Poultry Fats/Oils) (8) สารปรุงแต่งกลิ่นรสที่ได้มาจากสัตว์ปีก (Palatability Enhancers/Flavoring Agent Innards) . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการนำเข้าอาหารสัตว์ที่มาจากสัตว์ปีก หรือมีส่วนผสมของสัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก พ.ศ. 2560