ชื่อบทความ : เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 131 ง (15 พ.ค.60) หน้า 49 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปของกลุ่มยา ดังต่อไปนี้ (1) ควิโนโลนและอนุพันธ์ (Quinolone and derivatives) (2) เซฟาโลสปอรินส์ (Cephalosporins) (3) มาโครไลด์ (Marolides) (4) โพลิมิกซินส์ (Polymyxins) ต้องจัดทำรายงานการขายตามแบบ ภ.ค. 3 ทุกรอบ 4 เดือน โดยรอบที่ 1 เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน รอบที่ 2 เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม รอบที่ 3 เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม และส่งรายงานต่อ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายในสามสิบวัน หลังจากครบกำหนดระยะเวลาในแต่ละรอบ . . .

หมายเหตุ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เภสัชเคมีภัณฑ์และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา