ชื่อบทความ : วิธีทดสอบก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการไหม้ไฟของวัสดุจากสายไฟฟ้า เล่ม 1 การหาปริมาณก๊าซกรดฮาโลเจน

หมายเลข : มอก. 2757 เล่ม1 – 2559 (IEC 60754-1 (2011-11))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 120 ง (1 พ.ค.60) หน้า 6 (ท้ายประกาศ 21 หน้า)(เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ระบุเครื่องทดสอบและวิธีดำเนินการในการหาปริมาณก๊าซกรดฮาโลเจน นอกเหนือจากกรดไฮโดรฟลูออริก ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเผาไหม้ของสารประกอบที่อยู่บนพื้นฐานของพอลิเมอร์ฮาโลเจนและสารประกอบที่มีสารเติมแต่งฮาโลเจน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างสายไฟฟ้าหรือเคเบิ้ลเส้นใยนำแสง . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4984 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวิธีทดสอบก๊าซที่เกิดขึ้นในระหว่างการไหม้ไฟของวัสดุจากสายไฟฟ้า เล่ม 1 การหาปริมาณก๊าซกรดฮาโลเจน