ชื่อบทความ : สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (2) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตช์ไฟฟ้าควบคุมระยะไกล (RCS) แม่เหล็กไฟฟ้า

หมายเลข : มอก. 824 เล่ม2(2)–2559 (IEC 60669-2-2(2006-08))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 116 ง (27 เม.ย.60) หน้า 6 (ท้ายประกาศ 18 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดขึ้นโดยรับ IEC 60669-2-2 Edition 3.0 (2006-08) Switches for household and similar fixed electrical installations - part 2-2 : particular requirements - electromagnetic remote-control switches (RCS)มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical ) โดยใช้ IEC ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมสวิตช์ไฟฟ้าควบคุมระยะไกลแม่เหล็ก (electromagnetic remote-control switch) ซึ่งเรียกว่า RCS แม่เหล็กไฟฟ้า มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 440 V และกระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 63 A สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน ได้ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4978 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน เล่ม 2 (2) คุณลักษณะที่ต้องการเฉพาะ - สวิตช์ไฟฟ้าควบคุมระยะไกล (RCS) แม่เหล็กไฟฟ้า