ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล)

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 102 ง (11 เม.ย.60) หน้า 11-13 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล) หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล (Database) สำหรับการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจัดระเบียบของข้อมูลให้เป็นระบบทำการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ และนำข้อมูลไปทำการประมวลผล จัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด ข้อ 2 มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล) แบ่งออกเป็น 1 ระดับ ระดับ 1 หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ ความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล เพื่อสร้างผลงานในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น เพื่อจัดระเบียบของข้อมูลให้เป็นระบบ ตามแบบที่กำหนดได้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ฐานข้อมูล)