ชื่อบทความ : กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 102 ง (11 เม.ย.60) หน้า 1-2 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 กรณีนำเข้าอาหารสัตว์ ให้ปฏิบัติดังนี้ (1) เมื่อได้รับการอนุญาตให้นำเข้าอาหารสัตว์แล้ว ให้ผู้นำเข้านำอาหารสัตว์มายังด่าน ตรวจสอบอาหารสัตว์ (2) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ ฉลาก พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามหนังสือแจ้งการนำเข้าอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (3) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สุ่มเก็บอาหารสัตว์ที่นำเข้าเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (4) ในกรณีที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดอาหารสัตว์ไว้จนกว่าจะมีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจสอบอาหารสัตว์ พ.ศ. 2560