ชื่อบทความ : มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก

ชื่อเอกสาร : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/068/399.PDF  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่เกิน ๕ กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) เฉพาะแกนเหล็กและแกนเฟอร์ไรท์ รวมถึงสามารถวางแผนและแก้ไขปัญหาจากการประกอบหม้อแปลงขนาดเล็กให้เป็นไปตามที่กำหนด . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาพนักงานประกอบหม้อแปลงขนาดเล็ก