ชื่อบทความการอนุญาตผลิตยาสูบ

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค.61) หน้า 170-171 (ท้ายประกาศ 5 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะผลิตยาสูบ ให้ยื่นคำขออนุญาตผลิตยาสูบ ตามแบบ ภส.04-05 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมผลิตยาสูบจะตั้งอยู่ ข้อ 2 ใบอนุญาตผลิตยาสูบที่อธิบดีออกให้เป็นไปตามแบบ ภส.04-06 ท้ายประกาศนี้ กรณีที่อธิบดีมีคำสั่งออกใบอนุญาตผลิตยาสูบ ให้แจ้งคำสั่งดังกล่าวแก่ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตซึ่งอยู่เฉพาะหน้าด้วยวาจา กรณีที่ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตมิใช่ผู้ซึ่งอยู่เฉพาะหน้าให้แจ้งโดยวิธีการส่งทางโทรสาร ทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 3 ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตยาสูบมีหน้าที่จัดทำฉลากยาสูบสำหรับยาสูบที่จำหน่าย ในราชอาณาจักร ตามรูปแบบและรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (1) ชื่อตรา ชื่อผู้ผลิต และสถานที่ตั้งของโรงอุตสาหกรรมยาสูบ (2) ชนิดยาสูบ (3) จำนวนมวนหรือน้ำหนักสุทธิหน่วยเป็นกรัม จะต้องพิมพ์ภาษาไทยกำกับไว้ด้วย (4) ระบุวัน เดือน ปี ที่ผลิต (5) แสดงฉลากรูปภาพและข้อความในฉลาก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กระทรวง สาธารณะสุขกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ . . .

หมายเหตุประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตผลิตยาสูบ