คำตอบ

การจัดการเศษคอนกรีตที่เหลือจากกระบวนการผสมหรือก่อสร้าง ส่วนใหญ่นำไปกำจัดด้วยวิธีการนำไปถมที่ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าของเศษคอนกรีตโดยมีแนวทาง ดังนี้
1. การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต (Concrete Products)  คือ การนำคอนกรีตสดที่มีคุณสมบัติดีอยู่ผลิตเป็นคอนกรีตสำเร็จรูป (Concrete products) เช่น แผ่นคอนกรีตปูพื้น อิฐบล็อก เป็นต้น
2. การคัดแยกวัตถุดิบออกจากคอนกรีตสดเพื่อนำไปใช้งานใหม่ (Recycling Aggregate) คือ การคัดแยกคอนกรีตสดที่เหลือจากการผลิตออกเป็นวัตถุดิบที่สะอาด เพื่อให้สามารถนำมาใช้งานใหม่ เช่น หิน ทราย น้ำปูน มาทำการล้างทำความสะอาด ทำการคัดแยกหินกรวด และทราย เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผสมคอนกรีตใหม่ ส่วนน้ำปูนที่เหลือจะนำมาเป็นส่วนผสมในการทำคอนกรีตใหม่เช่นกัน
3. การใช้เศษคอนกรีตเป็นวัตถุดิบมวลรวม (Recycling Aggregate Concrete) คือ การนำเศษคอนกรีตแข็งตัวแล้วมาเป็นมวลรวม (หิน ทราย) ทดแทนจากแหล่งธรรมชาติโดยนำคอนกรีตที่เหลือจากการผลิตที่แข็งตัวแล้วนำมาบอย่อยให้มีขนาดเล็กลงเพื่อเป็นวัตถุดิบ ทดแทน หิน ทรายที่มาจากแหล่งธรรมชาติ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.  “การรีไซเคิลเศษปูนและกากคอนกรีต”.  Modern Manufacturing.  ปีที่ 8, ฉบับที่ 89, (กรกฏาคม) 2553, หน้า 48-49.