คำตอบ

หลักการทั่วไปในการจัดเก็บสารเคมี มีดังนี้
1.สถานที่เก็บสารเคมีควรเป็นสถานที่ปิดมิดชิด
2.ภายในสถานที่เก็บสารเคมี ควรมีอากาศเย็นและแห้ง มีระบบถ่ายเทอากาศที่ดีและแดดส่องไม่ถึง
3.ชั้นวางสารเคมีภายในสถานที่เก็บสารเคมีต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่มีการสั่นสะเทือน
4.ภาชนะที่บรรจุสารเคมีต้องมีป้ายชื่อที่ทนทานติดอยู่ พร้อมทั้งบอกอันตรายและข้อควรระวังต่าง ๆ 
5.ภาชนะที่ใส่ต้องทนต่อความดัน การสึกกร่อน และแรงกระแทกจากภายนอก ควรมีภาชนะสำรองในกรณีที่เกิดการแตกหรือภาชนะรั่วจะได้เปลี่ยนได้ทันที
6. ภาชนะเก็บสารที่ใหญ่และหนักไม่ควรเก็บในที่สูง เพื่อจะได้สะดวกในการหยิบใช้
7. ขวดไม่ควรวางบนพื้นโดยตรงหรือไม่ควรวางซ้อนบนขวดอื่น ๆ และมีระยะห่างกันพอสมควร
8. ควรเก็บสารตามลำดับการเข้ามาก่อน-หลัง และต้องใช้ก่อนหมดอายุ ถ้าหมดอายุแล้วต้องทำลายทันที ห้ามใช้โดยเด็ดขาด
9. ควรแยกเก็บสารเคมีในปริมาณน้อย ๆ โดยใช้ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก
10. ต้องมีอุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันภัย และเครื่องปฐมพยาบาลพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อณุตรา หงส์ทอง.  “การจัดเก็บสารเคมี”.  เทคนิค.  ปีที่ 26, ฉบับที่ 309, (มกราคม) 2553, หน้า 115.