คำตอบ

แนวทางบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน ประกอบไปด้วย ขั้นตอน

1) การทำลายเสถียรภาพของอิมัลชัน (Demulsification) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนด้วยสารลดแรงตึงผิวหรือในกรณีที่มีเสถียรภาพของอิมัลชันสูง

2) การบำบัดหรือแยกเฟสน้ำและน้ำมันออกจากกันด้วยกระบวนการกายภาพ (Physical treatment process)

3) การบำบัดน้ำมันที่ละลายได้ในน้ำเสียและส่วนน้ำใสที่ได้จากการบำบัดด้วยวิธีทางภายภาพ โดยเป็นการเพิ่มคุณภาพของน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (Wastewater quality improvement)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิสุทธิ์ เพียรมนกุล. เทคโนโลยีการบำบัดและการใช้ประโยชน์จากน้ำมันปนเปื้อนในน้ำเสีย . THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING MAGAZINEปีที่ 6, ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2552) ,หน้า27.