คำตอบ

วิตามินผสมล่วงหน้าหรือพรีมิกซ์คือ วิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ สามารถนำมาผสมรวมล่วงหน้าในอัตราส่วนที่แตกต่างกันออกไป โดยเมื่อนำมาใช้เติมลงในกระบวนการผลิตอาหารแล้ว จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการเพิ่มมูลค่าสารอาหารเหล่านี้ (Fortified food) ในขนาดที่เหมาะสม อันที่จริงแล้วมีผู้ผลิตก็สามารถเติมสารอาหารแต่ละชนิดลงไปในกระบวนการผลิตทีละชนิดได้ แต่การใช้พรีมิกซ์จะช่วยสร้างความสะดวกในการเติมและการกำหนดขนาดของสารอาหารหลากหลายชนิดในสูตรได้อย่างคงที่และเหมาะสม

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิสุทธิ์ เลิศวิไล. การใช้พรีมิกซ์ในอุตสาหกรรมอาหาร. Food focus Thailand. Vol.11, No. 119 (Feb), 2016, p. 47.