คำตอบ

ลักษณะรูปแบบหรือประเภทของการเพาะเห็ดฟางในปัจจุบันนี้มีอยู่หลายวิธี เช่น การเพาะเห็ดฟางแบบกองสูง การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน การเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ

  1. การผลิตเชื้อเห็ดฟาง งานในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตเชื้อเห็ดฟางขาย  ประกอบด้วย
         1.1 การผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์
         1.2 การผลิตหัวเชื้อหรือเชื้อถุงสำหรับเพาะ
  2. ขั้นตอนการเพาะให้ออกดอก  หรือขั้นตอนเกี่ยวกับการผลิตดอกเห็ด  โดยขั้นตอนนี้เพียงแต่หาซื้อเชื้อเห็ดฟางชนิดถุงแล้วเพาะลงในฟางที่เตรียมไว้ ใช้เวลาเพาะ 2 อาทิตย์ ก็สามารถเก็บดอกเห็ดไปขายได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บุษบา ล้อประเสริฐ. เห็ดฟาง. 2542. สำนักพิมพ์เพื่อนเกษตร. กรุงเทพฯ: หน้า 31-42.