คำตอบ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนมและ ภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก ได้กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ขวดนม คือ 1. สะอาด 2. ไม่มีสารอันตรายที่แพร่กระจายออกมาในปริมาณที่มีผลต่อสุขภาพ 3. ทำจากวัสดุใส ไม่มีสี เว้นแต่มีสีตามธรรมชาติของวัสดุนั้น และกรณีที่ทำจากวัสดุที่ไม่ใส ต้องไม่ทึบแสงจนทำให้มองไม่เห็นระดับของเหลวในขวด 4. ทนความร้อน เช่น ต้ม หรือ นิ่ง เป็นต้น และทนต่อการใช้งานซ้ำ 5. มีขีดแสดงปริมาตร กรณีที่มีการพิมพ์ลาย ลายต้องไม่มากเกินไป จนทำให้มองไม่เห็นด้านในของขวดได้ทุกส่วน 6. สีพิมพ์ลายและสีพิมพ์ขีดแสดงปริมาตรต้องเป็นสีชั้นคุณภาพสำหรับการสัมผัสอาหาร และต้องติดแน่นไม่หลุด 7.ไม่มีส่วนคดงอ หรือมีรูปแบบอื่นที่ยากในการทำความสะอาด 8. ทำจากวัสดุที่เป็นแก้วหรือพลาสติก ดังนี้ -พอลิพรอพิลีน -พอลิอีเทอร์ซัลโฟน -แก้ว ชนิดบอโรซิลิเคต

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สำนักอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. กฎระเบียบด้านอาหารล่าสุดที่มีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 369) พ.ศ. 2558 เรื่อง ขวดนมและ ภาชนะบรรจุนมสำหรับทารกและเด็กเล็ก. Food Focus Thailand.ปีที่ 10, ฉบับที่ 111, หน้า 35-36.