คำตอบ

เปลือกแก้วมังกร สามารถนำมาสกัดทำเป็นสีจากธรรมชาติ เพื่อใช้ผสมในอาหารหรือเครื่องสำอาง ในเปลือกแก้วมังกร มีสารสำคัญที่พบหลักๆได้แก่ เพกติน (pectin) แคโรทีนอยด์ (carotenoid) คลอโรฟิลล์ (chlorophyll) แอนโทไซยานิน (anthocyanin) โพลีฟีนอล (polyphenol) และเบตาเลน (betalain) นอกจากนี้ในเปลือกแก้วมังกรยังมีสารประกอบประเภทโพลีฟีนอล เช่น ฟีนิลโพรพานอยด์ (phenylpropanoid) ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) และแทนนิน (tannin)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พิชชาภา โอจงเพียร. พารี ปิมปา และ เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ. การพัฒนามาสก์ใต้ตาที่มีสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกร. วารสารเกษตร. ปีที่ 33, ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม), 2560, หน้า 416-417.