คำตอบ

1. ช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย 2. ช่วยเพิ่มปริมารการผลิตให้สูงขึ้น และเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต 3.ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน 4.ช่วยในการประหยัดเวลาที่ใช้ในการผลิตสินค้า 5.ช่วยให้พนักงานทุกคนมีความรู้สึกว่าการปฏิบัติงานนั้นๆ มีความปลอดภัยตลอดเวลา

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยา อินทร์สอน และ ปัทมาพร ท่อชู. การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน. Industrial Technology Review. ฉบับที่ 296 (กรกฎาคม) 2560, หน้า 76.