คำตอบ

น้ำหมักชีวภาพโดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ

(1) น้ำหมักชีวภาพที่ใช้สำหรับพืชและสัตว์

(2) น้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค ทั้งสองประเภทมีความแตกต่างในเรื่องวัตถุดิบและกระบวนการผลิต เช่น น้ำหมักชีวภาพที่ใช้สำหรับพืชและสัตว์ มักใช้วัตถุดิบที่มาจากขยะ โดยกระบวนการผลิตจะทำอย่างง่ายเพื่อใช้ในภาคเกษตร ส่วนน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคจะต้องคัดเลือกวัตถุดิบ เช่น พืช ผัก ผลไม้ โดยวัตถุดิบแต่ละชนิดจะมีกระบวนการคัดเลือกตามคุณสมบัติเพื่อการบริโภคทั้งด้านโภชนาการ และสรรพคุณของพืชนั้น ๆ ที่สำคัญคือ กระบวนการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ มีการควบคุมความปลอดภัยตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต โดยไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายทั้งจากวัตถุดิบหรือที่เกิดขึ้นในกระบวนการหมัก และต้องผลิตให้ได้ตามมาตรฐานน้ำหมักสำหรับการบริโภค

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกษตรกรรมธรรมชาติ, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2/2553 หน้า 16.