คำตอบ

องค์ประกอบของน้ำผึ้งผันแปรตามดอกไม้ซึ่งเป็นแหล่งของน้ำหวาน และผันแปรตามปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพสิ่งแวดล้อม ฤดูกาล และกระบวนการผลิต น้ำผึ้งประกอบด้วยฟรุกโตส กลุโคส แร่ธาตุโปรตีน กรดอะมิโน อิสระ เอนไซม์ วิตามิน และกลุ่มสารโพลีฟีนอล แม้น้ำผึ้งธรรมชาติประกอบด้วยสารต่างๆประมาณ 200 ชนิด แต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำตาล 95-99% โดยน้ำหนักแห้ง ส่วนใหญ่ คือ ฟรุกโตส 32.56-38.20% และกลูโคส 8.54-31.30% คิดรวมเป็น 85-95%ของปริมาณน้ำตาลทั้งหมดในน้ำผึ้ง ซึ่งเป็นน้ำตาลเชิงเดี่ยว (monosaccharide) ที่ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้ง่าย น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในน้ำผึ้งรองจากน้ำตาลโดยปกติมีอยู่ 17-18% กรดอินทรีย์มีปริมาณ 0.57% แร่ธาตุมี 0.02-1.00 % โดยมีโพแทสเซียมเป็นตัวสำคัญ

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อภิญญา จุฑางกูร. น้ำผึ้ง ผลผลิตจากธรรมชาติที่ หวานเป็นยา. วารสารอาหาร. ปีที่46, ฉบับที่3 (กรกฎาคม-กันยายน) 2559, หน้า 30.