คำตอบ

พืชคลุมดินที่เรียกกันติดปากว่า ซีรูเลียม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า คาโลโปโกเนียม ซีรูเลียม (Calopogonium caceruleum) มีลักษณะเป็นเถ้าเลื้อยสีเขียวเข้ม ราก เมื่อเถาแก่จัดจะมีรากอยู่ที่ข้อซึ่งสามารถพัฒนาเป็นรากที่สมบูรณ์เมื่อข้ออยู่ชิดติดพื้นดิน ใบสีเขียวเข้มเป็นมันไม่มีขน มีใบประกอบ 3 ใบย่อย ใบกลางมีลักษณะคล้ายใบโพธิ์ค่อนข้างเหลี่ยม ดอกมีสีม่วงลักษณะเป็นช่อ โดยทั่วไปจะยาวประมาณ 6-15 ซม.

  การพัฒนาการปลูกพืชคลุมซีรูเลียมในระหว่างแถวยาง ไม้ผล และปาล์มน้ำมันมีความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมวัชพืช เพิ่มอินทรียวัตถุธาตุอาหารในดิน ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมี กำจัดวัชพืช ช่วยลดต้นทุนและสารเคมีการผลิตในการปลูกสร้างสวนยาง ไม้ผล และปาล์มน้ำมัน.

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุทธาชีพ ศุภเกสร, สิทธานต์ ชมพูแก้วและประภาส แยบยน.  “ซีรูเลียม มหัศจรรย์พืชคลุมดิน”.  วารสารยางพารา.  ปีที่ 33, ฉบับที่ 1,  (มกราคม-มีนาคม 2555) หน้า 20-21.