คำตอบ

การออกสูตรยางเป็นขั้นตอนที่สำคัญ โดยมีจุดประสงค์หลักคือ 
1.เพื่อให้ได้มาตรฐาน - - โดยมาตรฐานนั้นอาจกำหนดโดยผู้ซื้อหรือผู้ผลิต มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยางมักจะกำหนดโดยรูปร่างและลักษณะภายนอกกับสมบัติทางฟิสิกส์
2.เพื่อการแปรรูป – เพื่อให้ยางสามารถแปรรูปให้ได้รูปร่างตามต้องการ ได้แก่ การออกสูตรให้ผสมได้ง่ายและขึ้นรูปง่าย
3.เพื่อควบคุมต้นทุนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า -- เพื่อการแข่งขันต้อมีการแก้ไขสูตรบ้างเพื่อความอยู่รอด เช่น  ในการเพิ่มปริมาณสารตัวเติม เป็นต้น หรือเปลี่ยนชนิดของสารเคมี อันได้แก่ สารตัวเร่งเพื่อควบคุมต้นทุน และบางครั้งใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น สารเคมีตัวอื่นที่มีอยู่มาทดแทน เป็นต้น

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บุญธรรม นิธิอุทัย, พรพรรณ นิธิอุทัย และปรีชา ป้องชัย.  สารเคมีสำหรับยางและเทคนิคการออกสูตรยาง.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  2520 : 48-64 (678.2021บ 43  2520)