คำตอบ

เครื่องหมายรับรองฮาลาล ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก

1. คำว่า “ฮาลาล” ภาษาอาหรับ ในสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมีพื้นหลังเป็นแถบเส้นตรงแนวดิ่ง

2. ชื่อองค์กรรับรอง “คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” หรือ “ The Central Islamic Committee of Thailand” หรือ เป็นภาษาอาหรับ

3. หมายเลขผลิตภัณฑ์ 12 หลัก ที่ได้จากการรับรองฮาลาล

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิวัฒน์ หวังเจริญ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารฮาลาล. อาหาร. ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม – ธันวาคม, 2557, หน้า 37.