คำตอบ

ขั้นตอนการผลิตข้าวแดงทำได้โดยนำข้าวมาล้างน้ำ 2 ครั้ง แล้วแช่ข้าวเป็นเวลา  1 ชั่วโมง ปล่อยให้สะเด็ดน้ำ 20-30 นาที เทน้ำออกและนำข้าวมาใส่ไนหม้อนึ่งความดันไอน้ำที่อุณหภูมิ 121 C  นาน 15 นาที ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงเติมเชื้อราโมแนสคัสลงไป บ่มไว้ให้เกิดการหมักที่อุณหภูมิประมาณ 25-32  C  เป็นเวลา 10-15 วัน โดยมีการคนข้าวเป็นระยะๆ และในระหว่างการบ่มจะต้องไม่ให้เมล็ดข้าวแต่ละเมล็ดเกาะกัน เมื่อระยะเวลาการบ่มสิ้นสุดลง ข้าวแดงที่ได้จะมีสีแดงอมม่วงทั้งเมล็ด นำข้าวแดงที่หมักได้มาทำให้แห้ง  โดยการอบที่อุณหภูมิประมาณ 50-55 C นาน 10-12  ชั่วโมง แล้วนำมาบดเป็นผงก่อนที่จะนำมาใช้ในอาหารและเครื่องดื่มต่อไป

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประมวล ทรายทอง. ผลิตภัณฑ์จากข้าวหมักเชื้อจุลินทรีย์. Food  Focus Thailand. ปีที่ 9, ฉบับที่ 103, 2557, หน้า 49