คำตอบ

1. การกินมะละกอสุกไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด แต่ถ้ากินมากไปจะทำให้ตัวเหลืองได้ 2. ยางมะละกอ มีความเป็นพิษ หากสัมผัสโดยตรงจะทำให้ระคายเคือง การกินมะละกอดิบมากไปก็อาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้ 3.ยางมะละกอ มีผลต่อทารกในครรภ์ได้ ดังนั้นผู้หญิงท้องโดยเฉพาะ 3 เดือน แรกไม่ควรกินมะละกอดิบมากเกินไป 4.มะละกอมีเพ็กตินอยู่สูง หากกินมากไปทำให้อึดอัดท้องได้

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุภาภรณ์ ปิติพร. มะละกอ หมากอร่อย ย่อยสบาย ขับถ่ายคล่อง. หมอชาวบ้าน. ปีที่ 39, ฉบับที่ 459 (กรกฎาคม) 2560, หน้า 31.