คำตอบ

แม้ว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจะมีความปลอดภัยสูงกว่าแบตเตอรี่ที่ใช้โลหะลิเทียมเป็นขั้ว แต่บางครั้งก็อาจมีอันตรายได้เช่นกัน แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนอาจเกิดความร้อนสูงได้จากหลายสาเหตุ เช่น การกักเก็บหรือใช้งานแบตเตอรี่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง การที่แบตเตอรี่ได้รับแรงกระแทกหรือถูกของมีคมเจาะจนทำให้ได้รับความเสียหาย อาจเกิดขึ้นได้ทั้งระหว่างการขนส่งและการใช้งาน หรือ แบตเตอรี่อาจมีตำหนิจากขั้นตอนการผลิต เช่น เยื่อเลือกผ่านมีการฉีกขาด หรือมีโลหะปนเปื้อน ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากภายในแบตเตอรี่ นอกจากนี้ หากแบตเตอรี่หรือเครื่องประจุแบตเตอรี่ (charger) มีความผิดปกติ ก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้ อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้ได้คือ การที่แบตเตอรี่ได้รับการอัดประจุเกินกว่าที่ได้รับ (overcharge) รวมทั้งสาเหตุการใช้งานแบตเตอรี่อย่างหนัก เช่น การอัดหรือคายประจุด้วยกระแสสูงเป็นเวลานาน ยิ่งใช้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง หรือแบตเตอรี่ไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีนัก ก็ยิ่งมีความเสี่ยวต่อการเกิดไฟไหม้ได้สูง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วรวริศ กอปสรสิริพัฒน์. รู้จักแบตเตอรี่ ตอนที่ 4 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน. เทคโนโลยีวัสดุ. ฉบับที่ 80 (มกราคม-มีนาคม) 2559, หน้า 68.