คำตอบ

การผลิตชีวมวลความร้อนสูง (Bio Coal) โดยทั่วไปประกอบด้วย 4 กระบวน คือ

1. กระบวนการอบแห้งชีวมวล (Pre-drying phase)

2. กระบวนการทอร์ริแฟคชั่น (Torrefaction phase)

3.กระบวนการลดความร้อน (Cooling phase)

4. การนำไปอัดเม็ด (Pelletisation)

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ธีรศักดิ์ ศรีมิตรรุ่งโรจน์ และอื่นๆ. ชีวมวลความร้อนสูง (Bio Coal). Mechanical Technology Magazine. Vol.15, No. 161 , 2015, 39