คำตอบ

การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน มีหลายวิธีการด้วยกัน ซึ่งการปลูกพืชแต่ละแบบมีความแตกต่างกัน
1. การปลูกพืชในน้ำ (water culture) เป็นวิธีการปลูกพืชที่ไม่ใช้วัสดุปลุก โดยปลุกพืชในน้ำผสมสารละลายธาตุอาหาร ให้รากพืชสัมผัสและเจริญเติบโตในสารอาหารโดยตรง 
2. การปลูกพืชด้วยวัสดุปลูก (Substrate culture) เป็นวิธีการปลูกพืชบนดิน โดยเปลี่ยนจากการใช้ดินมาเป็นวัสดุปลุกชนิดต่างๆ ทีไม่มีแร่ธาตุอาหารสะสมอยู่ มีทั้งวัสดุที่เป็นอินทรีย์สาร และอนินทรีย์สาร เช่น ทราย กรวด ขุยมะพร้าว ขี้เลื่อย แกลบ ฟองน้ำ ชายอ้อย เปลือกไม้ หินภูเขาไฟ เม็ดดินเผา เศษอิฐ ฟองน้ำ ใยหิน เป็นต้น ซึ่งพืชจะใช้วัสดุปลูกเป็นที่ยึดเกาะ เพื่อการเจริญเติบโต
3. การปลูกพืชในอากาศ หรือ แอโรโปนิกส์ (Aeroponics) เป็นวิธีการปลูกพืชโดยจับยึดลำต้นพืชไว้ในลักษณะตั้งตรง ปล่อยให้รากพืชลอยอยู่ในอากาศ โดยให้น้ำและอาหารแก่พืชด้วยการฉีดพ่นสารละลายแร่ธาตุอาหารไปที่รากพืชโดยตรงเป็นระยะ และมีการกำบังรากไม่ให้ได้รับแสง

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ณภัทร เฉลิมชุติปภา. ไฮโดรโปนิกส์ พืชผักจากแร่ธาตุ. Update ปีที่ 29 ฉบับที่ 321 สิงหาคม 2557 หน้า 29-30