คำตอบ

เนื่องจากรูปแบบยารับประทาน  เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ยารับประทานนั้นมีข้อเสียหลายประการ เช่น ยาอาจถูกทำลายได้ในทางเดินอาหาร หรืออาจเกิดเมตาบอลิซึมของยาที่ตับ จึงได้มีการพัฒนารูปแบบยาอื่นๆที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  และหนึ่งในรูปแบบนำส่งยาที่ถูกพัฒนาขึ้นและกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆคือ Transdermal drug delivery system หรือ ระบบนำส่งยาสู่ผิวหนัง ซึ่งมีข้อดีหลายอย่าง เช่น เป็นระบบนำส่งยาที่สามารถหลีกเลี่ยงการถูกทำลายของยาที่ทางเดินอาหาร จากความเป็นกรดของกระเพาะ หรือจากเอนไซม์ต่างๆ สามารถควบคุมการปลดปล่อยของยาได้และเมื่อต้องการหยุดยา สามารถทำได้ง่ายเพียงดึงแผ่นแปะออกจากผิวหนัง แต่ Transdermal drug delivery system ก็ยังคงเป็นระบบนำส่งยาที่ไม่เหมาะสมสำหรับยาทุกตัว เพราะมีข้อจำกัดบางประการเช่น มีความจำกัดของการซึมผ่านของผิวหนัง และโดยธรรมชาติของผิวหนังที่ไม่ยอมให้สารหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ทำให้ยาสามารถบริหารได้ด้วยวิธีนี้จะต้องค่อนข้างเป็นยาที่มีความแรง และสามารถซึมผ่านผิวหนังได้ดีเท่านั้นจึงจะเหมาะสม

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ชัชฎา โพธิพุกกณะ. อีกครั้งกับ Transdermal drug delivery systemวารสารองค์การเภสัชกรรม. ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, (เม.ย มิย ), 255218-26.